Her på siden kan du læse om CABA Hedge strategien.

Porteføljeoptimering med obligationsbaseret hedgefond

De fleste porteføljer med aktier og obligationer kan optimeres med vores obligationsbaserede hedgefond, CABA Hedge. Hedgefonden er en likvid alternativ investering. CABA Hedge har intet benchmark. Målsætningen er at levere et positivt afkast.

Attraktiv investering i et sikkert set-up

CABA Capital er et fondsmæglerselskab og dermed underlagt tilsyn af Finanstilsynet. CABA Capital yder skønsmæssig porteføljepleje for CABA Hedge KL, som er en afdeling, med to andelsklasser (A og W), i Kapitalforeningen Investin, der administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Afdelingen er fortsat åben for nye investorer.

Centreret omkring obligationer

Investeringerne i CABA Hedge foretages primært inden for det skandinaviske obligationsunivers og er baseret på relativ-værdi analyser. Denne tilgang indebærer, at investeringsteamet kontinuerligt analyserer alle dele af investeringsuniverset op imod hinanden, herunder både renteforskellene mellem realkredit- og statsobligationer samt renteforskellene mellem mange forskellige typer af realkreditobligationer. Dette sker med henblik på, at identificere gode handler i konteksten af aktuelle begivenheder, makroøkonomiske udsigter, centralbankernes ageren og andre investorers adfærd. Med gode handler forstås enten handler, hvor der opnås et attraktivt løbende afkast eller handler, som potentielt kan generere gode afkast i bestemte markedsscenarier. Dermed skabes en attraktiv afkast/risiko-profil, som hverken følger traditionelle obligationer eller aktier.

Investeringsuniversets økosystem kan forsimples og illustreres som vist i figuren til venstre.

Supplement til veldiversificerede porteføljer

CABA Hedge kan med fordel betragtes som et supplement til veldiversificerede porteføljer med både aktier og obligationer. Et bud på en optimal portefølje kan illustreres som vist i investeringspyramiden til højre, hvor man kan opnå en veldiversificeret portefølje ved at investere mest i bunden, mindre i midten og mindst i toppen. I denne pyramide placerer CABA Hedge sig i toppen som en likvid alternativ investering med fokus på skabelsen af et absolut afkast.

Udnyttelse af strukturelle risikopræmier

CABA Hedge fokuserer på skabelsen af et absolut afkast, og det er målsætningen, at afkastet skal være stabilt og ikke tæt forbundet med resten af markedet. Hjørnestenen i strategien er at udnytte strukturelle risikopræmier. Ved eksempelvis at købe en svensk realkreditobligation med den højeste kreditvurdering og samtidig afdække renterisikoen ved at sælge en svensk statsobligation isoleres en attraktiv risikopræmie i form af en merrente. Der er her tale om en lavrisiko risikopræmie, som er attraktiv relativt til den underliggende risiko, men som for de fleste investorer er for lille til at være attraktiv i absolutte termer. Derfor løftes risikopræmien op på et højere og mere attraktivt absolut niveau igennem gearing. Denne strategi er illustreret i figuren til venstre og nedenfor.

Denne strategi leverer normalvis gode afkast i ca. 4 ud af 5 år, og dermed er den velegnet til at skabe medvind i en aktiv investeringsstrategi. Det sidste ud af de 5 år har strategien historisk set en tendens til at give store drawdowns, og derfor er det en integreret del af strategien, at arbejde aktivt med risikostyringen for at undgå at blive ”fanget på det forkerte ben”. Et godt eksempel på den aktive risikostyring er Coronakrisen, hvor medvinden i strategien blev forvandlet til modvind, men hvor porteføljemanagerne, på trods af dette, genererede et højt afkast til investorerne fra den aktive forvaltning. I tillæg hertil skabes et løbende ekstraafkast fra en dynamisk positionstagning med fokus på udnyttelse af gode muligheder inden for investeringsuniverset.

CABA Hedge fokuserer som nævnt på skabelsen af et positivt afkast uden et benchmark. Derudover er det en målsætning, at afkastet skal være stabilt med små drawdowns og kun udvise en lav korrelation til andre aktivklasser.

Nysgerrig efter at høre mere?

I CABA Capital har vi et ønske om at udbrede kendskabet til både aktivklassen (obligationsbaserede hedgefonde) og vores egen fond, CABA Hedge. Derfor stiller vi gerne op til møder og præsentationer.

Hvis du er interesseret i dette, er du meget velkommen til at kontakte os på info@cabacapital.dk.

Disclaimer: Dette er markedsføringsmateriale. Der henvises til investoroplysning for CABA Hedge KL og til KIID-dokumentet, inden der træffes en endelig investeringsbeslutning. Materialet er produceret af Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S (”CABA Capital”) med det formål at orientere. Oplysningerne heri udgør ikke et tilbud eller en opfordring om at købe eller sælge investeringer, og oplysningerne skal ikke betragtes som værende investeringsrådgivning. CABA Capital og dets tilknyttede selskaber yder ikke skatte-, juridisk- eller regnskabsrådgivning. Dette materiale er ikke beregnet til at yde og bør ikke påberåbes for skatterådgivning, juridisk eller regnskabsrådgivning. Du bør konsultere dine egne skatterådgivere, juridiske og regnskabsrådgivere, inden du foretager en transaktion. Alle investeringer i værdipapirer indebærer risici, som blandt andet inkluderer risikoen for negativ eller uventet markeds-, finans- eller politisk udvikling og, i internationale transaktioner, valutarisiko. På grund af sådanne risici kan værdien af ​​værdipapirer gå op såvel som ned. Gearing kan forstærke udsving i afkast sammenlignet med markedet. Historiske resultater udgør ikke nogen forudsigelse om fremtidigt afkast. Fremtidige resultater er skattepligtige og afhænger af den enkelte investors personlige situation, hvilket også kan ændre sig i fremtiden. CABA Capital har taget omhu for at sikre, at oplysningerne heri er komplette og korrekte. CABA Capital garanterer dog ikke, at dette er tilfældet og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl eller mangler.