Historiske resultater udgør ikke nogen forudsigelse om fremtidigt afkast.

København, juli 2020

Performanceanalyse af CABA Hedge

KMP2023_V2

Kristian Myrup Pedersen
kmp@cabacapital.dk

Baggrund

CABA Hedge fokuserer på skabelsen af et absolut positivt afkast. Derudover er det en målsætning, at afkastet skal være stabilt med små drawdowns og kun udvise en lav korrelation til andre aktivklasser. Denne analyse er udarbejdet for at evaluere performance i forbindelse med opnåelse af 3-års track record. Som det vil fremgå af analysen, har CABA Hedge demonstreret Proof of Concept ved at levere på alle afkastparametrene.

Performance i forhold til de store aktivklasser

Som nedenstående figur viser, har CABA Hedge outperformet både statsobligationer og kreditobligationer, og afkastet er næsten på niveau med det globale aktiemarked, dog med lavere volatilitet. Det ses også af figuren, at fonden ikke har været tæt forbundet med de store aktivklasser (mere herom senere).

Afkast - CABA Hedge vs. De Store Brede Aktivklasser (siden start)

Kilde: CABA Capital og Bloomberg

Performance i forhold til relevante peers

CABA Hedge er et unikt investeringsprodukt, der ikke – på samme måde som f.eks. en aktiefond med et benchmark – har en veldefineret peer group. Når det er sagt, så er der en række obligationsbaserede hedgefonde på det danske marked, som i hvert fald i forhold til investeringsuniverset kan bruges som peers i forbindelse med performanceevaluering. Til dette formål har vi valgt at sammenligne CABA Hedge med obligationsbaserede hedgefonde, som lever op til fire kriterier: 1) De skal være en del af ”NHX Fixed Income Indekset”, som konstrueres af HedgeNordic, 2) De skal have et investeringsunivers, som er beslægtet med vores, herunder med fokus på top-ratede skandinaviske obligationer samt derivater, 3) De skal have mindst lige så lang track record som CABA Hedge, så vi kan lave 1:1-afkastanalyser, og 4) Vi skal kunne tilgå deres historiske afkastdata på minimum ugentlig basis. Baseret på disse fire kriterier har vi lavet nedenstående peer group analyse, hvor vi starter med at fokusere på absolutte afkast efter omkostninger.

Afkast - CABA Hedge vs. Relevante Peers (siden start)

Kilde: CABA Capital og Danske Bank

Som figuren ovenfor viser, har CABA Hedge leveret det højeste afkast i sammenligningen, tæt efterfulgt af ”Peer A”. Derudover kom fonden godt igennem 2019, hvor renterne faldt kraftigt, og første halvår af 2020, hvor renterne i forbindelse med Coronakrisen steg kraftigt. Samtidig fremgår det af figuren, at CABA Hedge i løbet af de første 3 år kun har haft moderate drawdowns, og de fleste ligger på omkring 2% og er indhentet efter 3-6 måneder. Den eneste historiske undtagelse fra ”2%-reglen” er begyndelsen af 2018, hvor fonden realiserede et drawdown tæt på 5%. Dette blev dog efterfølgende hurtigt indhentet.

Sharpe Ratio

I forhold til peers er det også relevant at betragte Sharpe Ratio, og som det fremgår af figuren nedenfor, så har CABA Hedge også opnået den højeste Sharpe Ratio over perioden, tæt efterfulgt af ”Peer A”.

Kilde: CABA Capital

Korrelation til de store aktivklasser

CABA Hedge er en likvid alternativ investering, og som sådan er det vigtigt, at den kan bidrage med en afkast/risiko-profil, som kan forventes at optimere veldiversificerede porteføljer med både aktier og obligationer. Derfor er det relevant at vurdere korrelationsprofilen til de store aktivklasser. Til dette formål har vi beregnet korrelationerne i forhold til aktier, kreditobligationer og statsobligationer for såvel CABA Hedge som for den tidligere definerede peer group. Som det fremgår af figuren nedenfor, har CABA Hedge også her demonstreret Proof of Concept med negative korrelationer til de tre nævnte aktivklasser. Det skal dog for fuldstændighedens skyld nævnes, at fonden i mange scenarier kan have positiv korrelation til de tre nævnte aktivklasser, som det eksempelvis var tilfældet tilbage i begyndelsen af 2018.

Korrelation til de store aktivklasser - CABA Hedge vs. Relevante Peers

Kilde: CABA Capital

Konklusion

CABA Hedge har demonstreret Proof of Concept siden starten for 3 år siden ved at levere på alle afkast-parametrene. Vi er i CABA Capital meget tilfredse med resultaterne, og selvom historiske afkast aldrig er en garanti for fremtidige afkast, er det vores ambition også fremadrettet at levere afkast af samme kvalitet.

Disclaimer: Dette er markedsføringsmateriale. Der henvises til investoroplysning for CABA Hedge KL og til KIID-dokumentet, inden der træffes en endelig investeringsbeslutning. Materialet er produceret af Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S (”CABA Capital”) med det formål at orientere. Oplysningerne heri udgør ikke et tilbud eller en opfordring om at købe eller sælge investeringer, og oplysningerne skal ikke betragtes som værende investeringsrådgivning. CABA Capital og dets tilknyttede selskaber yder ikke skatte-, juridisk- eller regnskabsrådgivning. Dette materiale er ikke beregnet til at yde og bør ikke påberåbes for skatterådgivning, juridisk eller regnskabsrådgivning. Du bør konsultere dine egne skatterådgivere, juridiske og regnskabsrådgivere, inden du foretager en transaktion. Alle investeringer i værdipapirer indebærer risici, som blandt andet inkluderer risikoen for negativ eller uventet markeds-, finans- eller politisk udvikling og, i internationale transaktioner, valutarisiko. På grund af sådanne risici kan værdien af ​​værdipapirer gå op såvel som ned. Gearing kan forstærke udsving i afkast sammenlignet med markedet. Historiske resultater udgør ikke nogen forudsigelse om fremtidigt afkast. Fremtidige resultater er skattepligtige og afhænger af den enkelte investors personlige situation, hvilket også kan ændre sig i fremtiden. CABA Capital har taget omhu for at sikre, at oplysningerne heri er komplette og korrekte. CABA Capital garanterer dog ikke, at dette er tilfældet og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl eller mangler.