Her på siden finder du de grundlæggende oplysninger om CABA Hedge KL A.

Historiske resultater udgør ikke nogen forudsigelse om fremtidigt afkast.

Estimeret Nøgletal

Opgøres dagligt med gårdagens kurs

Opgjort pr.: 05/12-2022

Indre værdi: 91,09

Officielle Nøgletal

Opgøres hver tirsdag samt ultimo hver måned

Opgjort pr.: 30/11-2022

Indre værdi: 92,21

Emissionspris: 93,13

Indløsningspris: 91,29

Formue i A og W: DKK 831 mio

Download nøgletal

Navn

CABA Hedge KL A

Afdeling under

Kapitalforeningen Investin

ISIN / Fondskode

DK0060814523

Bloomberg

KCABAKL DC Equity

Start dato

11. juli 2017

FAIF

Nykredit Portefølje Administration

Depositar

The Bank of New York Mellon

Reg. nr. Finanstilsynet

24.046

SE nr.

38541609

Børsnoteret

NEJ

Minimumstegning

DKK 100

Handelsdag

Tirsdag m. 1 uges varsel

Akkumulerende

JA

Benchmark

NEJ

Løbende omkostninger

1,48%

Performance Fee

15%

High Water Mark

JA

Emissionstillæg (max.)

1 %

Indløsningsfradrag (max.)

1 %

ÅOP

1,72%

Indirekte handelsomkostninger

1,30%

Risikoklasse (1-7)

4

Produktgruppe

KOMPLEKS

Disclosureforordningen

Artikel 6 investeringsfond

Investeringsområde

Afdelingen investerer i stats- og realkreditobligationer samt obligationer med tilsvarende sikkerhed herunder særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer. Obligationerne skal på investeringstidspunktet have en rating på minimum AA fra S&P eller tilsvarende fra Moody’s eller et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.

Endvidere kan afdelingen investerer i ratede og ikke-ratede junior covered bonds, og placere sine midler i pengemarkedsinstrumenter som nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed.
Afdelingen kan indskyde likvide midler i et kreditinstitut i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Afdelingen kan deponere sine aktiver i sikkerhedsdepot hos foreningens depositar i forbindelse med gearing.

Investeringsstrategi

Målet for CABA Hedge KL er at levere et absolut positivt afkast.

Afdelingen investerer overvejende i realkreditobligationer i Danmark og Sverige, og afdækker sin risiko ved salg af blandt andet statsobligationer og SWAPS. Der søges en minimal rente-og valutarisiko. Afdelingen anvender gearing, og den investerede kapital anvendes blandt andet til sikkerhedsstillelse.

Risikoen er også knyttet til ikke-målbare, uventede begivenheder som påvirker investorernes risikovillighed. Risikoen og gearingen i afdelingen vil variere over tid som følge af vores vurderinger af investeringsmulighederne på et givent tidspunkt.


Afledte finansielle instrumenter
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter med henblik på gearing, risikoafdækning og optimering af afdelingens afkast/risikoprofil, herunder repo- og terminsforretninger til gearing samt til at indgå shortforretninger.

Risikoforhold

Investering i andele i afdelingen indebærer en risiko for tab på samme måde som ved enhver anden investering. Værdien af andele i afdelingen kan svinge med tiden og kan således på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Investor skal derfor være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke kan sammenlignes med indskud på en bankbog, og at værdien ikke er garanteret.

På en skala fra 1 til 7, vil risikoen ved investering i CABA Hedge placere sig i kategori 4. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.