ESG

Her på siden kan du læse om vores tilgang til bæredygtige investeringer i CABA Hedge.

Disclosureforordningen

§

CABA Hedge (“afdelingen”) er kategoriseret som en artikel 6 investeringsfond efter forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 (Disclosureforordningen). Afdelingen inddrager ikke særskilt bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne. Der foretages heller ikke særskilte analyser eller vurderinger af indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet ud over, at afdelingens afkast vil afspejle afdelingens investeringsstrategi om overvejende at investere i danske og svenske realkreditobligationer og i den forbindelse gøre brug af både gearing og hedging som beskrevet Investoroplysning – med de ESG-risici, dette indebærer. 

Ved bæredygtighedsrisici forstås en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den indtræffer, kan have negativ væsentlig indvirkning på værdien af investeringen. Afdelingen investerer alene i skandinaviske stats- og realkreditobligationer samt afledte instrumenter heraf og som følge af strenge myndighedskrav samt generelt stærke ledelseskrav og systemer, som udstedere i dette univers skal opfylde, vurderes bæredygtighedsrisici i forbindelse med investering at være minimale, hvorfor der ikke særskilt tages stilling disse risici i investeringsbeslutningen. 

Vores understøttelse af FN's Verdensmål

Statsobligationer

FN’s Verdensmål #13 (Klimaindsats):  Udstederne skal have ratificeret Paris Aftalen

FN’s Verdensmål #16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner): Udstederne skal have en score på mindst 70 i Transparency International’s Corruption Perceptions Index

Realkreditobligationer

FN’s Verdensmål #11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund): Realkreditobligationer medvirker til billig finansiering af boliger/ejendomme, øger adgangen til egnede boliger og understøtter den bæredygtige omstilling af byer og lokalsamfund.

FN’s Verdensmål #13 (Klimaindsats): Inden for investeringsuniverset sker der en udvikling mod grønne realkreditobligationer, og denne ønsker vi at understøtte i det omfang, vi samtidig kan skabe økonomisk værdi for vores investorer. Det betyder, at vi f.eks. kan stille likviditet til rådighed for segmentet, hvis:

1) Der er en attraktiv ”new issue premium” ifm. udstedelsen af en grøn obligation, som vi så efterfølgende gradvist kan sælge til andre investorer.

2) Der er enten en positiv merrente på en grøn obligation vs. en konventionel obligation eller udsigt til relativ spændperformance.

Rentederivater

”Finans Danmarks Forum for Bæredygtig Finans” har i deres CO2-model for den finansielle sektor ekskluderet derivater, som udelukkende anvendes til afdækning. Vi anvender princippet analogt på tværs af FN’s Verdensmål, idet vi ikke meningsfyldt kan integrere disse i vores afdækningsstrategier.