Her på siden finder du de grundlæggende oplysninger om CABA Optimal Plus.

Officielle Nøgletal

Opgjort pr. 31/07 – 2020

Indre værdi: DKK 115,76

Formue: DKK 35,8 mio 

Senest handlede kurs, historisk kursudvikling m.m. for CABA Optimal Plus kan ses her eller på NASDAQ OMX Nordic Home Page.

Navn

AKL CABA Optimal Plus I

ISIN / Fondskode

DK0061067220

Bloomberg ticker

WICABOP1 DC Equity

Start dato

20. november 2018

Afdeling under

Kapitalforeningen Wealth Invest

FAIF

IFS SEBinvest

Depositar

SEB Bank

Reg. nr. Finanstilsynet

24.062.06.01

SE nr.

39739062

Børsnoteret

8. maj 2019

Nasdaq OMX

WEKCABOPTPLI

Akkumulerende

JA

Benchmark

MSCI ACWI NET omregnet til DKK

Løbende omkostninger

1,30 %

Performance Fee

10 % (Træder først i kraft 01.01.2021)

High Water Mark

JA

Emissionstillæg (max.)

0,60 %

Indløsningsfradrag (max.)

0,60 %

ÅOP

1,45 %

Risikoklasse (1-7)

5

Risikomærkning

RØD

Investeringsområde og -strategi

Afdelingen investerer i globale aktier og obligationer. Afdelingens globale aktieeksponering opnås gennem investering i ETF’ere (Exchange Traded Funds) samt andele i indekserede investeringsforeningsafdelinger. Afdelingens obligationsinvesteringer placeres primært i nordiske realkreditobligationer. Investeringsstrategien indeholder et gearingselement. Gearingen af afdelingens obligationsbaserede formue opnås ved indgåelse af repo-forretninger, mens gearingen af afdelingens aktiebaserede formue opnås ved securities-lending. Afdelingens investeringsstrategi tager udgangspunkt i teorien om optimale markedsporteføljer. Med baggrund i investeringsstrategien konstrueres en lavrisikoportefølje bestående af 20-35 % globale aktier, fordelt på 5-10 ETF’ere og indekserede investeringsforeningsafdelinger samt 65-80 % nordiske realkreditobligationer. Den aktuelle allokering i afdelingens portefølje vil overvejende være baseret på valutaeksponering, særlig mod US dollar, og varighed (renterisiko). 

Lavrisikoporteføljen geares 2 til 3 gange gennem optagelse af lån ved hjælp af repo-forretninger. Herved skabes en aktielignende investering med et forventet højt risikojusteret afkast. 

Gearing af porteføljeelementer: Gearing af porteføljens aktieandel (ETF’ere) forventes at være mellem 80-120 % og forventes opnået via Afdelingens securities lending aktiviteter. Gearing af porteføljens obligationsandel forventes at være mellem 200-300 % og forventes opnået via indgåelse af repoforretninger.

Afdelingen har som et led i strategien mulighed for at udlåne ETF’er til modparter med hvem der er indgået en Global Master Lending Agreement. Sådanne udlån sker mod levering af sikkerheder (collateral) til Afdelingen. De af modparten stillede sikkerheder skal til enhver tid repræsentere en markedsværdi, der modsvarer markedsværdien af de ETF’er, Afdelingen udlåner. Sikkerhederne kan bestå af kontanter. I det omfang Afdelingen modtager sikkerheder af førnævnte art i forbindelse med udlån af ETF’er, overgår ejerskabet til de pågældende sikkerheder til Afdelingen, som herefter vil kunne genanvende disse, eksempelvis til køb af nye ETF’er, hvorved der opstår gearing. Tilsvarende kan modparten genanvende de lånte ETF’er som sikkerhed for nye positioner. Afdelingen har p.t. indgået en Global Master Securities Lending Agreement med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige. 

Afdelingen har som et led i strategien mulighed for at indgå repo-forretninger med modparter med hvem der er indgået en Global Master Repurchase Agreement. En repo-forretning er en aftale mellem to parter, hvor den ene part sælger en obligation til den anden part til obligationens markedspris på salgstidspunktet med en aftale om at tilbagekøbe obligationen på et senere tidspunkt til en genkøbspris, der aftales på tidspunktet for forretningens indgåelse. Repo-forretningen anses for et lån, hvor obligationen udgør sikkerhed. Afdelingen skaffer sig som sælger af obligationen likviditet, og obligationen udgør samtidig sikkerhed for den opnåede likviditet. Den opnåede likviditet kan genanvendes til erhvervelse af nye aktiver, hvorved der opstår gearing, ligesom modparten kan genanvende obligationen.

Risikoforhold

Investering i andele i afdelingen indebærer en risiko for tab på samme måde som ved enhver anden investering. Værdien af andele i afdelingen kan svinge med tiden og kan således på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Investor skal derfor være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke kan sammenlignes med indskud på en bankbog, og at værdien ikke er garanteret.

Afdelingens risikoprofil er sammensat af de makreds-, kredt- og gearingsrisici, som relaterer sig til det globale aktiemarked, samt de likviditets- og operationelle risici som kan relatere sig til fondens forvaltning.

Porteføljens afkastudsving bliver målt ved standardafvigelsen. Afdelingens afkasthistorik er under fem år, hvorfor placering på risikoskalaen er foretaget på baggrund af standardafvigelsen på afdelingens benchmark (MSCI ACWI). 

På en skala fra 1 til 7, vil risikoen ved investering i CABA Optimal Plus placere sig i kategori 5. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Luk menu