CABA Hedge KL

Nedenfor findes de grundlæggende oplysninger om afdelingen. 

Stamdata

Navn: CABA Hedge KL

Fondskode/ISIN: DK0060814523

Start dato: 11/07 – 2017

Estimeret Nøgletal

Opgøres dagligt

Opgjort pr.: 15/10-2019

Indre værdi: DKK 106,97

Officielle Nøgletal

Opgøres hver tirsdag samt ultimo hver måned

Opgjort pr.: 15/10- 2019

Indre værdi: DKK 106,97

Emissionspris: DKK 107,19

Indløsningspris: DKK 106,75

Formue: DKK 852 mio

Investeringsområde

Afdelingen investerer i stats- og realkreditobligationer samt obligationer med tilsvarende sikkerhed herunder særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer. Obligationerne skal på investeringstidspunktet have en rating på minimum AA fra S&P eller tilsvarende fra Moody’s eller et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.

Endvidere kan afdelingen investerer i ratede og ikke-ratede junior covered bonds, og placere sine midler i pengemarkedsinstrumenter som nævnt i bilag5 til lov om finansiel virksomhed.
Afdelingen kan indskyde likvide midler i et kreditinstitut i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Afdelingen kan deponere sine aktiver i sikkerhedsdepot hos foreningens depositar i forbindelse med gearing.

Investeringsstrategi

Målet for CABA Hedge KL er at levere et absolut afkast på gennemsnitlig 5-6% p.a. regnet over en 5-årig periode.

Afdelingen investerer overvejende i realkreditobligationer i Danmark og Sverige, og afdækker sin risiko ved salg af blandt andet statsobligationer og SWAPS. Der søges en minimal rente-og valutarisiko. Afdelingen anvender gearing, og den investerede kapital anvendes blandt andet til sikkerhedsstillelse.

Risikoen er også knyttet til ikke-målbare, uventede begivenheder som påvirker investorernes risikovillighed. Risikoen og gearingen i afdelingen vil variere over tid som følge af Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S vurderinger af investeringsmulighederne på et givent tidspunkt.


Afledte finansielle instrumenter
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter med henblik på gearing, risikoafdækning og optimering af afdelingens afkast/risikoprofil, herunder repo- og terminsforretninger til gearing samt til at indgå shortforretninger.

Risikoforhold

Investering i andele i afdelingen indebærer en risiko for tab på samme måde som ved enhver anden investering. Værdien af andele i afdelingen kan svinge med tiden og kan således på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Investor skal derfor være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke kan sammenlignes med indskud på en bankbog, og at værdien ikke er garanteret.

Risikoen ved investering i CABA Hedge anses for at være middel.

For yderligere oplysninger se (PDF) investeroplysninger samt anden væsentlig investorinformation om CABA Hedge KL

Kapitalforeningen Investin

c/o Nykredit Portefølje Administration A/S

Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Reg. nr i Finanstilsyn 24.046
CVR nr. 32 83 15 32

Spørgsmål til CABA Hedge eller andet – kontakt os venligst. 

Luk menu